Kariera

W Daimler Truck pracujemy dla wszystkich, dzięki którym świat jest w ruchu. Bez ciężarówek i autobusów fabryki nie mogłyby niczego produkować, supermarkety nie mogłyby niczego sprzedawać, a ludzie nie mogliby podróżować! Jesteśmy przekonani, że wszystko, co robimy, przyczynia się do tworzenia czystszego, bezpieczniejszego, bardziej wydajnego i lepiej połączonego świata: z myślą o towarach. z myślą o ludziach. z myślą o nas wszystkich.

Jako firma globalna, zatrudniająca ponad 100 000 pracowników na całym świecie, wiemy, że różne pomysły, perspektywy i doświadczenia stanowią napęd naszego rozwoju. Globalna różnorodność i regionalna siła w połączeniu z duchem zespołu sprawiają, że odnosimy sukcesy. Niemniej jednak nie jesteśmy jeszcze tam, gdzie chcielibyśmy być: uczymy się od siebie nawzajem, wymieniamy spostrzeżenia i zawsze chętnie przyjmujemy nowe sugestie. W ten sposób wszyscy przyczyniamy się do kształtowania przyszłości transportu w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W firmie Daimler Truck możesz pracować w globalnym zespole i uczyć się od doświadczonych ekspertów, którzy są pasjonatami swoich dziedzin. Ponieważ dzięki różnym perspektywom osiągamy globalny wpływ.

Podejmujemy się każdego wyzwania z taką elastycznością, jaka jest niezbędna, aby mu sprostać. I nie zatrzymujemy się, gdy już osiągniemy cel – za rogiem zawsze czeka kolejne wyzwanie! Zwłaszcza teraz, w otoczeniu, w którym tak wiele się dzieje. Aby kształtować przyszłość transportu i rozwijać narody, wprowadzamy innowacje, odkrywamy nowe wynalazki i budujemy drogę do czystszego i bezpieczniejszego świata!

Nasze atuty w Daimler:

• rozwój i szkolenia
• opieka medyczna
• ubezpieczenie
• karta Multisport
• rabaty dla pracowników


i wiele innych...

Administrator: Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Daimler Truck Retail Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000991407, NIP 5223234571, REGON: 522781884, BDO 000578255 („Administrator”).

Dane kontaktowe: W celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości na specjalnie utworzony w tym celu adres e-mail: ochronadanych-retail@damilertruck.com.

Cel i podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do: (i) Pracy na stanowisku, na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 221 i następne Kodeksu pracy; art. art. 6 ust. 1 lit a RODO – w przypadku podania danych niewymienionych w art. 221 i następne Kodeksu pracy) lub (ii) zawarcia i wykonania umowy cywilno-prawnej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit a RODO)

Kategorie przetwarzanych danych osobowych: Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych oraz podane w toku rekrutacji w tym podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Odbiorcy danych/Kategorie odbiorców danych: Odbiorcami Twoich danych osobowych (podmiotami przetwarzającymi), którym możemy ujawnić Twoje dane, mogą być podmioty z naszej grupy kapitałowej (grupa Daimler Truck AG).

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich: Twoje dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

Okres przechowywania: Dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 9 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, a następnie usuwane.

Prawa: Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym informacji o ich przetwarzaniu i zakresie przetwarzania; prawo do ich sprostowania, jeżeli dane są niekompletne lub nieaktualne; prawo do usunięcia danych („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawo do żądania przenoszenia danych do innego administratora. Dodatkowo przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO albo w celach marketingu bezpośredniego. W celu skorzystania z tych praw prosimy skontaktować się z nami pod adresem e-mail Administratora ochronadanychretail@damilertruck.com.

Cofnięcie zgody: Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody wystarczy poinformować nas o takiej decyzji mailowo na adres ochronadanych-retail@damilertruck.com, pocztą albo poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na nasz adres podany na wstępie.

Prawo do skargi: Masz prawo wnieść w każdym czasie skargę do właściwego organu nadzorczego (PUODO) w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania Twoich danych osobowych (niezgodności przetwarzania z RODO).

Dobrowolność: Podanie danych osobowych, o które prosimy, na podstawie Twojej zgody, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest warunkiem zawarcia z Tobą jakiejkolwiek umowy i nie jesteś zobowiązana/y do ich podania. Twoja zgoda jest całkowicie dobrowolna i służy umożliwieniu nam realizacji dodatkowych usług, do których jesteś uprawniona/y na podstawie zawartej z nami umowy lub przetwarzaniu Twoich danych biometrycznych (wizerunku na zdjęciach lub filmach). Za wyjątkiem danych, których podanie jest obowiązkowe na podstawie art. 221 kodeksu pracy, podanie pozostałych danych osobowych również jest całkowicie dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. W takim wypadku, chociaż nie ma żadnego przepisu prawnego nakazującego podanie tych danych osobowych, bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć ani wykonać umowy.

Źródło pozyskania danych: Twoje dane osobowe pozyskujemy z nadesłanego przez Ciebie dokumentu CV (życiorysu) lub listu motywacyjnego, w drodze ankiet, kwestionariuszy osobowych i oświadczeń lub rozmów kwalifikacyjnych, od agencji prowadzących w naszym imieniu procesy rekrutacyjne, z zawartej z Tobą umowy.

Profilowanie: Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wnieś swoje umiejętności, osobowość, zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole. I skorzystaj z wielu możliwości oraz ponadprzeciętnego wynagrodzenia.

Content professionally experienced career
Content students career

Teoria jest najpiękniejsza, gdy stosuje się ją w praktyce. Daimler Truck oferuje studentom wiele możliwości w tym zakresie: praktyki, prace dyplomowe lub pracę w charakterze pracującego studenta.

Co robić po szkole? W firmie Daimler Truck jest całkiem sporo możliwości. Na przykład odbycie stażu jeszcze w trakcie nauki szkolnej. Albo ekscytującej praktyki zawodowej. Albo wymagającego programu studiów dualnych. Aby nic nie stało na przeszkodzie w karierze po ukończeniu szkoły, przedstawiamy przydatne wskazówki dotyczące skutecznego zgłaszania kandydatury. Trudno o lepszy start w przyszłość.

Content disciples career
Content contactUs

Tytuł:*

Proszę o kontakt:

* Pole obowiązkowe.
Udało się

Wiadomość została wysłana pomyślnie.

Błąd

Błąd przy wysyłaniu wiadomości.

W górę