Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest: Daimler Truck Retail Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000991407, NIP 5223234571, BDO 000578255.

Pełnomocnik ds. ochrony danych Daimler Truck Retail Polska sp. z o.o.:

E-mail: ochronadanych-retail@damilertruck.com

1. Ochrona danych osobowych

Wyrażamy satysfakcję z powodu Twojej wizyty na naszych stronach internetowych oraz Twojego zainteresowania naszymi ofertami. Ochrona Twoich danych osobowych ma dla nas istotne znaczenie. W niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe, jak z nimi postępujemy, w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne odbywa się to, a także, jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu. Dodatkowo odsyłamy do wytycznej w sprawie ochrony danych Daimler Truck AG:

Wytyczna w sprawie ochrony danych Daimler Truck AG (PDF)

Nasze informacje dotyczące polityki prywatności dotyczące korzystania z naszych stron internetowych oraz wytyczna w sprawie ochrony danych Daimler Truck AG nie obowiązują w odniesieniu do Twoich czynności na stronach internetowych sieci społecznościowych lub innych dostawców, dostępnych za pośrednictwem linków na naszych stronach internetowych. Informacji na temat polityki prywatności tych dostawców proszę zasięgnąć na odpowiednich stronach internetowych.

2. Gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych

a.    Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, zapisujemy określone dane odnoszące się do wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki oraz systemu operacyjnego, daty i godziny wizyty, statusu dostępu (np. czy powiodło się otwarcie strony bądź wyświetlił się komunikat o błędzie), korzystania z funkcji strony internetowej, ewentualnie wpisanych przez Ciebie haseł wyszukiwania, częstotliwości otwierania przez Ciebie poszczególnych stron, nazwy otwieranych plików, zakresu transferu danych, strony internetowej, z której przeszedłeś na naszą stronę internetową, w oparciu o kliknięcie linków na naszych stronach internetowych lub wpisanie domeny bezpośrednio w polu wprowadzania tej samej zakładki (względnie tego samego okna) Twojej przeglądarki, w której otworzyłeś nasze strony internetowe. Ponadto ze względów bezpieczeństwa, w szczególności celem prewencji i wykrywania ataków na nasze strony internetowe, bądź też prób dokonania oszustwa, przechowujemy przez okres siedmiu dni Twój adres IP oraz nazwę Twojego dostawcy Internetu (Internet Service Provider).

b.    Inne dane osobowe zapisujemy tylko wówczas, gdy użytkownik przekazał nam te dane np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, chatu, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, i także tylko w przypadku wyrażenia przez użytkownika stosownej zgody i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (dalsze informacje w tym zakresie są dostępne poniżej w rozdziale „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

c.    Ani przepisy prawa, ani postanowienia umowy nie zobowiązują użytkownika do przekazywania danych osobowych. Możliwe jest jednak, że określone funkcje naszych stron internetowych są zależne od przekazania danych osobowych. Jeśli w takich przypadkach użytkownik nie przekaże danych osobowych, może to skutkować niedostępnością funkcji, bądź ich dostępnością w ograniczonym zakresie.

3. Cele korzystania

a.    Dane osobowe gromadzone podczas wizyty na naszych stronach internetowych gromadzimy celem prowadzenia ich w sposób zapewniający maksymalny komfort użytkowania, a także ochrony naszych systemów IT przed atakami i innymi nielegalnymi działaniami.

b.    Jeśli przekazujesz nam dalsze dane osobowe, np. w ramach rejestracji, chatu, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, wykorzystujemy te dane do wymienionych celów, w celach zarządzania klientami i – jeśli jest to wymagane – w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych procedur handlowych, każdorazowo w wymaganym zakresie.

c.    Ponadto wykorzystujemy dane osobowe w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przechowywanie danych w celu wypełnienia obowiązku przechowywania w celach handlowych lub podatkowych, przekazywanie danych zgodnie z nakazami urzędowymi lub sądowymi, np. prokuratury).

4. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim; wtyczki społecznościowe; korzystanie z oferty podmiotów trzecich

a.    Jeśli na naszych stronach internetowych używamy tzw. „social plugins“ (wtyczek) serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn i Youtube integrujemy je w następujący sposób:

Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, wtyczki społecznościowe są zdezaktywowane, tzn. nie odbywa się transfer jakichkolwiek danych do operatorów tych sieci. Jeśli chcesz skorzystać z którejś z tych sieci, proszę kliknąć właściwą wtyczkę społecznościową celem nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerem danej sieci.

Jeśli masz w sieci konto użytkownika i jesteś na nim zalogowany w momencie aktywowania wtyczki społecznościowej, sieć może przyporządkować do Twojego konta użytkownika Twoją wizytę na naszych stronach internetowych. Jeśli chcesz tego uniknąć, proszę wylogować się z sieci przed aktywowaniem wtyczki społecznościowej. Sieć społecznościowa nie może przyporządkować wizyty na innych stronach internetowych Daimler, zanim nie aktywujesz umieszczonych na nich wtyczek społecznościowych.

Jeśli aktywujesz wtyczkę społecznościową, sieć przekazuje udostępnione w ten sposób treści bezpośrednio do Twojej przeglądarki, która przekazuje je na nasze strony internetowe. W takiej sytuacji mogą mieć miejsce również transfery danych, które są inicjowane i sterowane przez daną sieć społecznościową. W odniesieniu do połączenia z siecią społecznościową, transferu danych między siecią a Twoim systemem oraz Twojej interakcji na tej platformie obowiązują wyłącznie zasady polityki prywatności danej sieci.

Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia Twoich plików cookie (patrz 5).

b.    Jeśli klikniesz link do oferty lub aktywujesz wtyczkę społecznościową, może okazać się, że dane osobowe są przekazywane dostawcom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które z punktu widzenia Unii Europejskiej („UE”) nie gwarantują „należytego poziomu ochrony” przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Proszę mieć na względzie tę okoliczność, zanim klikniesz link lub aktywujesz wtyczkę społecznościową, inicjując w ten sposób transfer Twoich danych.

5. Pliki cookie

Informacje w sprawie stosowanych przez nas cookies i ich funkcji są dostępne w naszych wskazówkach dotyczących stosowania plików cookie.

Wytyczne dotyczące plików cookies – LINK

6. Analiza danych dotyczących korzystania

Chcemy dostosować treści naszych stron internetowych możliwie precyzyjnie do Twoich zainteresowań, optymalizując w ten sposób naszą ofertę. Aby zdefiniować preferencje korzystania oraz szczególnie popularne obszary naszych stron internetowych, stosujemy następujące narzędzie (narzędzia) analityczne: Matomo.

Jeśli nie życzą Państwo sobie, aby koncern Daimler Truck gromadził i analizował informacje o Państwa wizycie na naszej stronie, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw na przyszłość (opt out).

W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu, w Państwa przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie opt out. Służy on wyłącznie do identyfikacji Państwa sprzeciwu. Należy pamiętać, iż ze względów technicznych plik cookie opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuną Państwo wszystkie pliki cookie lub będą Państwo używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt out trzeba dokonać ponownie.

Aby ustawić plik cookie opt out, proszę kliknąć tutaj.

Twój sprzeciw realizujemy, umieszczając w Twojej wyszukiwarce plik cookie opt-out. Ten plik cookie służy wyłącznie do przyporządkowania Twojego sprzeciwu. Proszę mieć na uwadze, że ze względów technicznych plik cookie opt-out działa tylko w przeglądarce, w której został wstawiony. Jeśli usuniesz cookies lub korzystasz z innej przeglądarki, względnie z innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać procedury opt-out.

7. Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić administrowane przez nas Twoje dane przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Udoskonalamy nasze środki bezpieczeństwa na bieżąco zgodnie z rozwojem technologicznym.

8. Podstawy prawne przetwarzania danych

a.    Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, stanowiła ona podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

b.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów zainicjowania lub realizacji umowy zawartej z Tobą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

c.    Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. do przechowywania danych), wówczas jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

d.    Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe celem ochrony naszego uzasadnionego interesu oraz uzasadnionego interesu osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jak również w celach analitycznych i statystycznych (naszych i podmiotów powiązanych z naszej grupy kapitałowej), co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  Uzasadniony interes obejmuje utrzymanie funkcjonalności naszych systemów informatycznych, marketing (bezpośredni) w zakresie produktów i usług zarówno naszych, jak i innych dostawców, oraz wymagane przepisami prawa dokumentowanie kontaktów handlowych. W przypadku celów analitycznych i statystycznych przetwarzanie ma na celu zwłaszcza lepszy dobór usług do potrzeb naszych klientów, badanie satysfakcji naszych klientów, ogólną optymalizację naszych produktów i usług, optymalizację procesów obsługi klientów, budowanie wiedzy o naszych klientach i ich potrzebach, analizę finansową naszej spółki. W ramach każdorazowo wymaganego wyważenia interesów uwzględniamy w szczególności rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania danych, okoliczności przetwarzania oraz Twoje interesy związane z poufnością Twoich danych osobowych.

9. Usuwanie Twoich danych osobowych

Twój adres IP oraz nazwę Twojego dostawcy Internetu (Internet Service Provider), które przechowujemy ze względów bezpieczeństwa, usuwamy po siedmiu dniach. W pozostałym zakresie usuwamy Twoje dane osobowe, jeśli nieaktualny staje się cel, w jakim gromadziliśmy i przetwarzaliśmy dane. Po tym czasie zapisywanie odbywa się tylko, jeżeli jest to konieczne zgodnie z przepisami, rozporządzeniami lub innymi regulacjami prawnymi, którym podlegamy, w UE lub zgodnie z przepisami w krajach trzecich, jeżeli jest tam zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych. O ile usunięcie w indywidualnym przypadku nie jest możliwe, odpowiednie dane osobowe są oznaczone z celem ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

10. Prawa zainteresowanych

a. Jako osoba, której dane są podlegają przetwarzaniu, ma Pan(i) prawo do uzyskania informacji (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) przenoszenia danych (art. 20 RODO).

b. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu cofnięcia zgody. W równym stopniu nie narusza to dalszego przetwarzania tych danych w oparciu o inną podstawę prawną, np. ze względu na wypełnienie innych zobowiązań natury prawnej (por. podrozdział „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

c. Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn spowodowanych Państwa szczególną sytuacją w oparciu o art. 6 ust. 1 e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wykazać przekonujące i uzasadnione powody, przeważające nad Państwa interesami, prawami i swobodami, bądź jeśli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, realizacji lub ochronie roszczeń natury prawnej.

d. Prosimy kierować Państwa roszczenia lub wyjaśnienia w miarę możliwości na poniższy adres kontaktowy: ochronadanych-retail@damilertruck.com

e. Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawowe, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 RODO).

11. Newsletter

Jeśli prenumerujesz newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, dane wprowadzane podczas rejestracji do serwisu newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera, o ile wyrazisz zgodę na wykorzystywanie ich w zakresie wykraczającym poza te ramy. Możesz w każdym momencie zakończyć prenumeratę, korzystając z możliwości wyrejestrowania się, przewidzianej w newsletterze.

12. Centralny serwis dostępu Daimler Truck AG

Korzystając z centralnego serwisu dostępu Daimler Truck AG, możesz zalogować się na wszystkich stronach internetowych oraz w aplikacjach grupy Daimler Truck AG i jej marek, podpiętych do serwisu.  Warunki korzystania z centralnego serwisu dostępu Daimler Truck AG są dostępne pod poniższym linkiem:
Warunki korzystania z centralnego serwisu dostępu Daimler Truck AG

13. Przekazywanie danych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych związanych z użytkowaniem naszych stron internetowych do odbiorców w krajach leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Europejski Obszar Gospodarczy tworzą kraje Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia).

W przypadku korzystania z wtyczek społecznościowych (patrz 4) i przekazywania osobom trzecim danych za Twoją zgodą, dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom w krajach leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i tam przetwarzane. W odniesieniu do połączenia z siecią społecznościową, transferu danych między siecią a Twoim systemem oraz Twojej interakcji na tej platformie obowiązują wyłącznie zasady polityki prywatności danej sieci.

Chętnie udzielimy Ci informacji na ten temat. Dane kontaktowe są wymienione w punkcie 10.d. powyżej.

14. Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

DTRPL_Klauzula_informacyjna_rekrutacja_20230222 (PDF)

Stan: styczeń 2023 r.