Homologacje.
Świat pojazdów ciężarowych

Homologacje.

Informacje na temat wydawania dokumentów.

Firma Daimler Truck Polska Sp. z o.o. wydaje zaświadczenia, certyfikaty oraz inne dokumenty na następujących zasadach:

·  dla pojazdów ciężarowych marek Fuso i Mercedes-Benz typoszeregi Actros, Atego, Arocs, Antos, Axor, Unimog, Econic, Zetros oraz ich poprzednicy,
·  dla pojazdów wyprodukowanych przez koncern Daimler Truck AG na rynki państw UE i EFTA,
·  informacje obejmują wyłącznie fabryczną konfigurację pojazdu o danym numerze VIN,
·  o wydanie dokumentu może ubiegać się jedynie właściciel pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba przez niego upoważniona,
·  odpowiedź udzielana jest w terminie do 7 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.

UWAGA:

- z dniem 23.01.2023 r. zmieniły się stawki za wydawane przez Daimler Truck Polska zaświadczenia  - patrz nowy cennik

- z dniem 01.01.2022 r. wnioski o odstępstwa od warunków technicznych pojazdów należy składać w Transportowym Dozorze Technicznym. Opłata za wydanie odstępstwa uiszczana na konto Transportowego Dozoru Technicznego wynosi 450 PLN. Szczegóły na stronie: www.tdt.gov.pl


UWAGA:

Daimler Truck Polska Sp. z o.o. nie podaje informacji o przebiegu pojazdów. - W sprawach certyfikatów dla autobusów produkcji EvoBus GmbH, marek: Mercedes-Benz i Setra prosimy kierować się na adres http://www.evobus.pl

- wnioski o wydanie potwierdzenia statusu preferencyjnego pochodzenia towaru, potwierdzenia miejsca produkcji oraz potwierdzenia pochodzenia pojazdu, skierowane do fabryki w Wörth można składać wyłącznie na podany poniżej adres mailowy (należy wypełnić załączony na stronie formularz):

https://www.mercedes-benz-trucks.com/de_DE/brand/shipping-and-customs/suppliers-declaration.html

Zapytania wysyłane na inne adresy mailowe są z zasady usuwane i nie podlegają opracowaniu. Po sprawdzeniu wniosku dokumenty są bezzwłocznie wystawiane i wysyłane.

Prosimy nie wysyłać tego samego wniosku dwukrotnie. Dokumenty są opracowywane przez różne osoby, dlatego nie zawsze jest możliwe zidentyfikowanie podwójnych wniosków. Wystawionych dwukrotnie faktur do tego samego wniosku nie będzie można anulować i wnioskodawca będzie podwójnie obciążany.

Koszt zaświadczenia wynosi 150 Euro netto. Prosimy o wypełnienie załączonego na stronie formularza wniosku. Nie będą brane pod uwagę zapytania bez wyraźnego zobowiązania do uiszczenia opłaty.

W celu uzyskania odpowiednich informacji konieczne jest przesłanie do działu samochodów ciężarowych Mercedes-Benz Trucks niżej wymienionych dokumentów:


1. Wniosku o wydanie zaświadczenia (do pobrania z załącznika do niniejszej informacji).
We wniosku prosimy o podanie następujących informacji:
·  dokładny adres korespondencyjny,
·  dane do fakturowania (dokładny adres i NIP firmy),
·  kontakt telefoniczny lub inny celem ewentualnego sprecyzowania brakujących danych,
·  numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), którego dokument ma dotyczyć,
·  rodzaj informacji, który chcieliby Państwo uzyskać (przykłady tematów zamieszczone w cenniku – patrz załącznik).
2. Dokumentu potwierdzającego tytuł własności pojazdu (kopia polskiego dowodu rejestracyjnego lub faktury zakupu).
3. Potwierdzenia wpłaty na konto operatora systemu.

Dane operatora systemu:
Daimler Truck Retail Polska Sp. z o.o.
02-460 Warszawa
ul. Gottlieba Daimlera 1
NIP: 5223234571

Numer rachunku bankowego:
PL48188000090000001103088000

Obowiązują następujące opłaty (ceny z VAT) podane w załączniku.

Prosimy o  wpisanie w tytule wpłaty następującej informacji:

,,Opłata za wydanie zaświadczenia Daimler Truck”

Komplet dokumentów należy przesłać na adres korespondencyjny:

Daimler Truck Polska Sp. z o.o.
Dział Homologacji
02-460 Warszawa
ul. Gottlieba Daimlera 1

lub na skrzynkę mailową: homologacje_truck@daimlertruck.com
Telefon kontaktowy: +48 22 312 73 91

Kto jest Administratorem moich danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Daimler Truck Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa (KRS 0000991407) („Administrator”).


Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?
Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: ochrona-danych-mbtpolska@daimler.com

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?
Dane mogą być przetwarzanie w celu:
- wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu odbioru pojazdu lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- marketingu produktów i usług oferowanych przez Daimler Truck AG i jej podmioty stowarzyszone (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:
- zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń; 
- weryfikacji wiarygodności kredytowej; 
- weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy;
- marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług za pośrednictwem poczty.

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?
Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie:
- dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności;
- oraz dane dotyczących Twojego pojazdu (np. konfiguracji pojazdu, przebiegu, danych z cyfrowej książki serwisowej);
- jak również informacje o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach (np. umowach leasingowych, zarezerwowanych usługach Mercedes me connect, przechowywanych konfiguracjach pojazdów).

Komu przekazywane są moje dane?
W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:
- świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,
- dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,
- świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
- świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora,
- podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
- sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz Trucks na terenie Polski,
- organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

Czy moje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?
W związku z tym, iż korzystamy z usług outsourcingu np. w zakresie usług księgowych i płatniczych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską na Filipiny. Aby chronić Twoje dane osobowe, zawarliśmy umowę z odbiorcą danych zapewniającą odpowiedni poziom ochrony danych. Możesz poprosić o informację o określonych w tej umowie zasadach dotyczących Twoich danych pod adresem: ochrona-danych-mbtpolska@daimler.com

Jak długo moje dane będą przechowywane?
Dane będą przechowywane przez kolejne 7 lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.
Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Jakie mam prawa?
Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:
- prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO),
- prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO),
- prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO),
- możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO),
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: ochrona-danych-mbtpolska@daimler.com
- Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.
- Podanie danych takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą tymi kanałami np. w celu ustalenia terminu odbioru pojazdu, potwierdzenia terminu usługi serwisowej itp.

 

W górę